Forme en masu

1ER GROUPE
Radical (partie invariable)
+
Imasu
Iku → ikimasu
2ÈME GROUPE
Ru -> Masu
Taberu → Tabemasu
IRRÉGULIERS
Suru → shimasu
Kuru → kimasu

Posted in:

Laisser un commentaire (0) ↓