Aimer, détester (suki, kirai)

Les formes suivantes s’utilisent avec la particule Ga :

  • Suki : aimer
  • Daisuki : adorer
  • Kirai : détester
Aimer…
+ NOM
Nom +  ga + suki + desu
パリ  すき です。
Pari ga suki desu.
J’aime Paris.
Détester…
Ne pas aimer…
+ NOM
Nom +  ga +  kirai + desu
Nom +  ga + suki  + dewa (ou ja) arimasen
野菜やさい が 嫌きら です。
Yasai ga kirai desu.
Je déteste les légumes.
Aimer
/ ne pas
aimer
+ VERBE
V-neutre + no ga + suki / kirai + desu
V-neutre + no ga + suki  + dewa (ou ja) arimasen
わたし は スポーツ を する のが 好き  じゃ ありません
Watashi ha supoutsu wo suru no ga suki ja arimasen.
Je n’aime pas faire du sport.

 Aimer, detester : suki / kirai desu

パリ が  です。

Laisser un commentaire

Laisser un commentaire